+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

Håpets katedral på Isegran har gitt inspirasjon til et nyskapende undervisningsopplegg, hvor mennesker fra ulike religioner gjennom korte filmer forteller om sitt perspektiv på temaene bønn og natur. Dialogforum Østfold har fått være med å utvikle opplegget sammen med Borg bispedømmeråd, Håpets Katedral og IKO – Kirkelig pedagogisk senter, og nå er det klart til bruk!

Lærerveiledning med forslag til gjennomføring og oppgaver, kan lastes ned her. Innledning til læreren Bønn og bærekraft 1

Filmene kan ses direkte her, eller lastes ned fra VIMEO:

Film om NATUR

 

Film om BØNN

 

Mer om prosjektet:
Undervisningsopplegget «Bønn og bærekraft» er i første rekke rettet mot KRLE-faget i ungdomsskolen, men filmene kan brukes som utgangspunkt for samtale også for yngre og eldre elever. Voksne som er interessert i å lytte til innenfra-perspektiv fra ulike religioner på disse temaene, kan også ha glede av filmene. Alt ligger gratis tilgjengelig her på nettsiden vår, og kan tas fritt i bruk av både lærere og andre interesserte.  Filmene følges av en lærerveiledning med oppgaver og konkrete forslag til hvordan undervisningen kan legges opp.


Undervisningsopplegget har sin bakgrunn i og inspirasjon fra det interreligiøse kunstprosjektet Håpets Katedral. Det knytter an til både overordnet del og læreplanen i KRLE i det nye læreplanverket, Fagfornyelsen (2020). Undervisningsopplegget legger til rette for mangfoldskompetanse gjennom bevisstgjøring rundt egne holdninger og synspunkter i møte med ulike religiøse standpunkt.

Ønsket er at utforsking på dette feltet vil bidra til kunnskap, refleksjon og bevisstgjøring knyttet til at:

▶ Alle mennesker er avhengige av naturen

▶ Det finnes behov og verdier som går på tvers av kultur, religion og livssyn

▶ Verdier, tekster og tradisjoner i ulike religioner og livssyn motiverer mennesker til å ta vare på naturen

▶ Bønn/meditasjon kan være en sterk drivkraft i menneskers liv

▶ Mennesker fra alle religioner og livssyn trengs i samarbeidet om å nå bærekraftsmålene

Undervisningsopplegget bygges rundt filmklipp hvor mennesker med ulik tro reflekterer rundt temaene bønn/meditasjon og natur/bærekraft, med utgangspunkt i egen erfaring. Opplegget består av to filmer som tar for seg hvert av de to temaene. Sammen med tilhørende lærerveiledning gir dette muligheter for å arbeide med fordypning i temaene og religionene som representeres hver for seg, eller til å fokusere likheter og ulikheter gjennom sammenligning.