+47 941 41 605
post@dialogforumostfold.no

Dialogforum Østfold, en villblomst i kirkens dialogarbeid

Dialogforum Østfold er en forening eid og driftet av muslimske kultur- og trossamfunn og kristne trossamfunn og organisasjoner. Vårt formål er å utvikle og forsterke samhandlingen og dialogen mellom kristne og muslimer, å arbeide for økt kunnskap om og forståelse for kristendom og islam, og å være et ressurs- og kompetansesenter for samhandling mellom religiøse aktører i Østfold. Våre kjerneverdier er fellesskap, toleranse og respekt. Dialogforum Østfold ble stiftet i september 2015.

Dialogforum Østfold- en villblomst i rosebedet?

Fortellingen om et litt annerledes dialogarbeid langt sørøst i Norge

Å bygge bro er en langsom og omstendelig prosess. Å rive den, kan være gjort på sekunder. På samme måte utvikles tillit og respekt gjennom langsomme og tålmodige prosesser. Religionsmøtet Sarpsborg, som består av ledere fra moskeer og kirker i byen, møtes jevnlig til samtaler og samhandling. Vi ønsker å lære hverandre å kjenne, slik at vi over tid kan skape solid og slitesterk tillit og trygghet til hverandre, og bryte ned fordommer.

Slik begynner et avisinnlegg religionsmøtet Sarpsborg hadde på trykk i lokalavisen i etterkant av angrepene mot magasinet Charlie i Paris i 2015.  Da hadde ledere fra byens fem muslimske trossamfunn og Metodistkirken og Den norske kirke møttes til samtaler og uformelt samvær med jevne mellomrom i mer enn to år. Møtene kom i gang etter at byens ordfører våren 2012 inviterte til mangfoldskonferanse der religion stod på dagsorden. Den nyutnevnte biskop Atle Sommerfeldt var invitert som foredragsholder. Det samme var imam Abdulquddus fra byens eldste moske. Den nyslåtte prosten, undertegnede, var til stede som tilhører. Ved slutten av konferansen utfordret ordføreren meg direkte til å forsøke å komme i dialog med byens muslimske ledere. Kommunen strevde selv med å få en god kontakt med de muslimske miljøene i kommunen, som utgjør kommunens klart største ikke-kristne populasjon, og ønsket bistand fra den norske kirke.

Religionsmøtet Sarpsborg oppstår

Dersom ikke ordføreren så tydelig hadde bedt meg gjøre dette, hadde neppe dette arbeidet kommet så høyt på min prioriteringsliste. Tusen andre ting ventet meg som ny og uerfaren leder, men det ble ikke mulig å gå utenom dette spennende oppdraget fra ordføreren. Så jeg begynte et aldri så lite spaningsarbeid, og ved hjelp av google og andre lokalkjente aktører av teknisk og biologisk art, fant jeg fram til fem muslimske trossamfunn og inviterte dem til et møte i kirkens kontorer. Alle kom! Og alle uttrykte takknemlighet for å være invitert. De muslimske lederne kjente ikke hverandre fra før og hilste på hverandre for første gang. Metodistkirkens daværende pastor, Torgeir Tveter, ble invitert inn og ble raskt en viktig støttespiller i arbeidet, det samme gjorde Susann Persson, som den gang var undervisningsansatt i Sarpsborg sokn, og som var kompetent og erfaren på samhandling og dialog mellom ulike religiøse aktører fra sin tjeneste i den svenske kirken.

Vi kalte møtepunktet for Religionsmøtet Sarpsborg, og satte oss fore å møtes ganske ofte for å bli kjent og for å finne ut hva vi kunne gjøre for å bidra til at Sarpsborg kunne bli et enda bedre sted å bo og leve i for alle innbyggerne. Vi åpnet møtet for alle fra våre forsamlinger som hadde lederansvar og som var interessert i å være med, og vi ble en liten gjeng. Vi holdt møtene i hverandres hellige hus, og med stor respekt og med dyp glede besøkte vi hverandres åndelige hjem, og ble kjent med hverandres daglige trospraksis og daglige liv. Vi hadde vært naboer i byen som ikke kjente hverandre, nå ble vi bekjente og etter hvert venner.

Og nettopp det ble et stort poeng for oss. I en tid da polariseringen er så sterk, og der frykten for islam og for muslimer er overraskende stor og uttalt, også i en liten Østfold-by, opplevde vi det svært viktig å stå synlig fram som kristne og muslimske ledere som ikke frykter hverandre, men som kjenner hverandre og samarbeider. Arbeidet tok ikke først og fremst sikte på å føre utforskende og utfordrende samtaler om vanskelige teologiske spørsmål. Samarbeidet tok sikte på å være et lokalt fredsarbeid, bygget på gode relasjoner og samhandling (diapraksis).

Etableringen av foreningen Dialogforum Østfold

Parallelt med at disse religionsmøtene fant sted, etablerte Sarpsborg kirkelige fellesråd, Borg bispedømme og Kirkens bymisjon Østfold et forprosjekt med tanke på å stifte en forening for diapraksis og dialog mellom muslimer og kristne i Østfold. Det er mange andre religioner og livssyn som er representert i Sarpsborg og Østfold, men den muslimske andelen av befolkningen er særdeles stor og er også særlig sårbar for utenforskap. Frykten for muslimer er sterk, og fordommer og konspirasjonsteorier florerer. Derfor opplevde vi at behovet for å konsentrere arbeidet om muslimer og kristne var rett, og det gjorde også at vi hadde mulighet til raskt å komme videre med arbeidet for å danne en forening for samhandling.  Jeg ledet styret for dette forprosjektet. Det betød at jeg var den som jevnlig møtte de muslimske lederne og som samtidig arbeidet med etablering av en dialogforening, uten at muslimene var representert i styret for forprosjektet. Det opplevdes helt uaktuelt å fortsette på den måten. Om vi ønsket å ta våre muslimske samarbeidspartnere på alvor, måtte de være medeiere i foreningen, og ikke bare inviteres inn til møter.

Så da Dialogforum Østfold ble stiftet i september 2015, var vi ni stiftere. Muslim culture center, det albanske kultur- og trossamfunn, det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina, det kurdiske muslimske trossamfunn og det somaliske muslimske trossamfunn, Metodistkirken Sarpsborg, Kirkens bymisjon Østfold, Sarpsborg kirkelige fellesråd og Borg bispedømmeråd.

En villblomst vokste fram i bedet av roser som de kirkelige dialogsentre utgjør.

Kulturdepartementet utlyste første gang i 2014 midler til å drive dialogarbeid særlig rettet mot muslimer, og Dialogforum Østfold søkte og ble tildelt 400 000 kr. Borg bispedømme stilte med grunnfinansiering, og Sarpsborg kirkelige fellesråd lånte bort kontorlokaler og leide ut tidligere nevnte Susann Persson til å koordinere arbeidet som nå skjøt fart og vokste. 

I september 2015 ble stiftelsesmøtet avholdt, og vedtektene våre forteller at Dialogforum Østfold har som formål:

  • Å utvikle og forsterke dialogen og samhandlingen mellom kristne og muslimer i Østfold
  • Å arbeide for økt kunnskap om og forståelse av kristendom og islam
  • Å være et ressurs- og kompetansesenter for religionsdialog og samhandling mellom kristne og muslimer i Østfold

Dialogarbeidet skal være basert på disse verdiene:

  • Felleskap
  • Toleranse
  • Respekt

Et mangfoldig arbeid

Det ble utviklet egne møtepunkter for kvinner og for ungdommer, og vi satte også i gang med undervisning for skoleelever. Kvinnegruppa møtes fire-seks ganger i året, og vi følger samme lest som religionsmøtet ved at vi blant annet besøker hverandres hellige hus. Det ble en særdeles sterk opplevelse den gangen flere tidligere flyktninger fra Balkan var i en kirke for første gang siden de satt i kirkeasyl på nittitallet. Tårene satt løst den kvelden. Andre ganger har latter og lek, musikk og dans vært innholdet. I blant har vi religiøse temaer på agendaen, i blant forteller noen fra sine tidligere hjemland, alltid spiser vi sammen. Vi har blant annet samarbeidet med Sanitetskvinnene og med Amathea, og med ulike kvinnegrupper i menighetene i kommunen. Fellesskap bygges, respekt erfares og vi blir venner som ikke bare tolererer hverandre, men som er glad i hverandre!

Ung dialog har også fulgt den samme malen og besøkt hverandres hellige hus, i tillegg til diverse sosiale sammenkomster der lek, mat og moro har vært hovedinnholdet.  Størst av alt er ungdomsleiren som i september i år ble avholdt for tredje gang. Å finne en god blanding av kristne, muslimer og ungdommer med annen eller ingen religiøs tilknytning være sammen på Stenbekk misjonssenter og spise halalmat og delta i undervisning om ytringsfrihet og observere hverandres religiøse ritualer, det er skikkelig fint!

Som et lokalt ressurs- og kompetansesenter for samhandling mellom religiøse aktører arbeider vi også mye med undervisning. Vi har jevnlig «dialogdager» for ungdomsskoleelever, der vi tar de med på en rundtur i byens moskeer og kirker og inviterer dem til mangfoldslunsj. Vi har hatt temadag for kommunens ledere i skoler og barnehager, og vi har undervist ved flere videregående skoler og ved høgskolen i Østfold. Vi forsøker alltid å være både imam og prest på slike undervisningsopplegg, nettopp fordi vi vil stå sammen, ved siden av hverandre, og være et eksempel på samhandling og vennskap.

Stor frivillighet

Vi har vært heldige og har blitt tildelt midler fra bispedømmet og kulturdepartementet hvert år siden oppstarten. Sarpsborg kommune har også bidratt økonomisk, det samme har kirkelig fellesråd i Sarpsborg. Disse midlene går til å lønne en koordinator (p.t. diakon Jorunn Askerød fra kirkens bymisjon)som tar et helhetlig administrativt ansvar i tillegg til operativt arbeid.  I tillegg har vi en liten ansattressurs (p.t. kvinne- og barneleder Velisa Salihovic fra den bosniske moskeen)som bruker sin tid på å fasilitere møtepunkter, undervisningsdager og annet. Men dette arbeidet kunne ikke utviklet seg som det har gjort uten en betydelig frivillig innsats fra ledere og medlemmer i moskeer og kirker i byen. Særlig har det vært imponerende å se hvordan imamer, som bare sjelden har tjenesten sin som fulltidsjobb, stiller opp både på dagtid og kveldstid for å være med og drive dette viktige brobyggingsarbeidet.

Geografisk spredning

Moskeene i Sarpsborg betjener i stor grad muslimer fra hele Østfold, særlig de som er knyttet til en spesiell nasjonalitet, men selvsagt finnes det muslimske forsamlinger i de andre Østfold-kommunene også. Derfor er det gledelig og ønskelig at lignende dialogarbeid også er godt i gang i flere kommuner. Foreningen har i dag tretti medlemmer, de fleste i Sarpsborg og Fredrikstad-området.I Fredrikstad er vi nå involvert i utviklingen av et lokalt samhandlingsarbeid, og vi ønsker også å kunne bistå med støtte til dialogarbeid i andre kommuner. Det er et viktig poeng for oss at de lokale forutsetningene må legges til grunn, og at det er frihet til å organisere arbeidet slik man ønsker lokalt. Flere villblomster gjør dialogbedet mer spennende!

Lokalt fredsarbeid

Jeg tenker om dialogarbeidet at det er lokalt fredsarbeid som kan få globale ringvirkninger. Det handler om å virkeliggjøre kjærlighetsbudet om å elske sin neste, og om å møte den andre slik du selv ønsker å bli møtt. Den gyldne regel finnes også i den muslimske tradisjonen, derfor finner både kristne og muslimer inspirasjon og motivasjon til å arbeide for godt naboskap og fredelige lokalmiljøer i sin tro. Dersom vi klarer å bygge ned fordommer, spre kunnskap og kjennskap til hverandre og være med å utvikle fredelige og gode lokalmiljøer for alle, vil vi kunne være en av mange faktorer som kan være med å skape en bedre framtid lokalt og globalt. Vi vil være med å skape og fortelle nye fortellinger om fredelige, mangfoldige nærmiljøer, om vennskap på tvers av kultur og tro, om modig samarbeid og om livgivende fellesskap.

Religionsmøtets stemme får avslutte:

Å bygge bro er en langsom og omstendelig prosess. Å rive den, kan være gjort på sekunder. På samme måte utvikles tillit og respekt gjennom langsomme og tålmodige prosesser. Religionsmøtet Sarpsborg, som består av ledere fra moskeer og kirker i byen, møtes jevnlig til samtaler og samhandling. Vi ønsker å lære hverandre å kjenne, slik at vi over tid kan skape solid og slitesterk tillit og trygghet til hverandre, og bryte ned fordommer.

Som kristne og muslimske ledere på lokalt nivå, har vi et stort ansvar for å bygge bro mellom mennesker av ulik tro i vårt nærmiljø, og vi har et stort ansvar for å se til at broen ikke ødelegges. Derfor forsøker vi å kombinere vår bruk av ytringsfriheten med et ansvar for hva vi ytrer, og vi ønsker å unngå å krenke hverandre. Derfor går vi hverandre i møte med respekt. Derfor har vi en spørrende og interessert holdning til hverandres religiøse overbevisning. Derfor er våre samtaler utforskende samtaler, og ikke diskusjoner.

Vi bygger bro, slik at vi kan nå fram til hverandre, og sammen arbeide for et inkluderende samfunn, med rom for alle. Vi ytrer oss fritt, med respekt for hverandre, og tillit til at den andre vil søke å forstå. Vi møtes, ser hverandre i øynene, og blir kjent med hverandre.

Slik vil vi bygge videre på broen mellom oss, så vi kan forstå hverandre og være trygge på hverandre.

Religionsmøtet Sarpsborg, våren 2015, i lokalavisen Sarpsborg Arbeiderblad

 

Kari Mangrud Alvsvåg, Sarpsborg 22. oktober 2018

Prost i Sarpsborg prosti, Borg bispedømme. Styremedlem i Dialogforum Østfold.

Se våre nye nettsider: dialogforumostfold.no. Kontakt oss gjerne!